INFORMATION OM CORONA / COVID 19:  Vores bilhuse er åbne og har iværksat initiativer til reducere smittespredning
LÆS MERE HER

PRIVATLIVSPOLITIK I BILHUSET ELMER

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov.

Denne Privatlivspolitik gælder for alle de persondata, som Bilhuset indsamler, opbevarer, videresender, deler eller sletter vedr. kunder, jobansøgere, samarbejdspartnere og leverandører.

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger og den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Bilhuset Elmer A/S
CVR: 18454033
Kirstinehøj 66
2770 Kastrup
Mail: kc@bilhusetelmer.dk
Tlf.: +45 32 51 90 90
Du kan altid rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Vi efterlever EU-forordningens grundprincipper:

Lovlighed:
Vi behandler persondata på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til dig som registreret.

Dataminimering:
vi begrænser behandlingen af persondata til, hvad der er tilstrækkeligt og relevant for at opfylde formålene med indsamlingen.

Formålsbegrænsning:
Vi indsamler kun persondata til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Rigtighed:
Det er vigtigt for os, at persondata altid er korrekte og opdaterede. Du bedes hurtigst muligt give os besked om eventuelle ændringer eller fejl i persondata). Vi gør, hvad der med rimelighed er muligt, for at slette eller berigtige forkerte eller forældede persondata.

Datasikkerhed og -beskyttelse:
Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau, hvor der bl.a. tages højde for karakteren af de pågældende persondata. Disse foranstaltninger beskytter mod uautoriseret videregivelse og adgang, hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller ændring og mod andre former for ulovlig behandling. Vi sikrer, at 3. part kun får adgang til persondata efter nøje instruks fra Bilhuset Elmer.

Registreredes rettigheder:
Vi behandler persondata med respekt af dine rettigheder.

Begrænset opbevaringsperiode:
Vi opbevarer persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, og kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen.

Beskyttelse af internationale overførsler:
Dine Personoplysninger kan blive overført til modtagere uden for EØS og kan af os og af sådanne modtagere blive behandlet uden for EØS. Ved en eventuel overførsel af persondata til ikke-EØS-lande, hvis niveau for databeskyttelse generelt ligger under EØS-niveau, sikrer Bilhuset Elmer, at persondata er beskyttet i tilstrækkelig grad. Disse foranstaltninger kan f.eks. bestå af, at der med modtagerne aftales bindende EU standardkontraktbestemmelser, som garanterer en tilstrækkelig grad af sikkerhed.

Hjemmel for behandling af persondata
Vi behandler persondata på et eller flere af nedenstående behandlingsgrundlag:

• For at kunne opfyldte vores kunderelation eller medarbejderforhold, herunder en kontrakt eller samarbejdsaftale mv.

• For at kunne overholde gældende lovgivning.

• Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.

• 
Hvis vi har et udtrykkeligt samtykke til behandling af persondata. Bemærk at du altid kan trække et samtykke tilbage.

Opbevaringstid
Vi opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen, eller så længe vi er forpligtede dertil ifølge lovgivningen.
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang persondata kan slettes. Som udgangspunkt vil persondata blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang.
Giver en hjemmel (f.eks. en garantiperiode) grundlag for en længere opbevaring, kan dette finde sted.

Formål
Vi indsamler og behandler kun persondata til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der strider mod disse formål.
Formålet kan være at give dig en bedre oplevelse, når du besøger vores hjemmeside, forbedre vores produkter og tjenester i almindelighed (f.eks. igennem kundeundersøgelser) påmindelser, markedsføringsaktiviteter (som f.eks. tilbud og nyheder) og fremsendelse af invitationer til events, konkurrencer mv.
Formål med behandlingen af persondata, som bygger på dit samtykke, vil fremgå klart af en samtykkeerklæring.
I det omfang behandling af persondata er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, er formålet at ekspedere en ordre, du har afgivet at opretholde garantien på dit produkt, at udføre aftalt service eller reparation, at administrere en leasingaftale eller lignende.
Hvis behandling af persondata sker med henblik på forfølgelse af legitime interesser, vil disse interesser være i relation til administration af kunderelationen, salgs- og markedsføringsaktiviteter, besvarelse af kundehenvendelser og anden kommunikation, behandling af krav, klager, reklamationer og lignende, kundeundersøgelser og påmindelser, samt de nødvendige initiativer i relation til lagring, administration, opdatering og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende persondata eller vores rettigheder, herunder eksempelvis immaterielle rettigheder.

Persondata- hvilke typer og kategorier?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• 
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, registreringsnummer

• 
CPR- nummer (ved f.eks. låneansøgninger)

Indsamling af persondata
Vi indsamler persondata direkte fra den registrerede, samt vores samarbejdspartnere og bilimportører.

Videregivelse af persondata
Afhængig af formålene med indsamlingen kan der ske videregivelse af de indsamlede Personoplysninger til følgende gruppe af modtagere:
• Internt
• Samarbejdspartnere og bilimportører
• Offentlige myndigheder

Bemærk venligst, at samarbejdspartnere og bilimportører kan indsamle persondata på egen hånd. I disse tilfælde er de pågældende 3.parter selv ansvarlige for håndteringen af persondata, og du vil være omfattet af deres vilkår og betingelser.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som gemmes på din computer eller i din browser. De fleste websteder bruger cookies, og en cookie kan ikke sprede malware eller virus. Ifølge loven skal alle, der besøger et websted, der anvender cookies, informeres om, at webstedet anvender cookies, hvad de anvendes til, og hvordan man kan fravælge dem. De oplysninger, der indsamles, er helt anonyme og indeholder ikke personlige oplysninger.
Bilhuset Elmer, herunder de respektive bilimportører, bruger cookies til at analyse, hvordan vores hjemmeside benyttes. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.

Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Dine rettigheder
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Bilhuset Elmer på følgende e-mail kc@bilhusetelmer.dk.

Med venlig hilsen
Bilhuset Elmer A/S